ANBI

GASTHUIS KERK BOLSWARD

A.        Algemene gegevens

Naam:  PKN gemeente “De Gasthuiskerk” (Gereformeerde Kerk Bolsward)
RSIN nummer: 002662905

Contactgegevens:

PKN gemeente “De Gasthuiskerk”
Gasthuissingel 33
8701 BL Bolsward
Telefoon: 0515-572824
E-mail: gasthuiskerk@hotmail.com

De Protestantse gemeente de Gasthuiskerk te Bolsward is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente de Gasthuiskerk te Bolsward.

B.        Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente wordt de kerkenraad gevormd door uit en door de gemeenteleden gekozen ambtsdragers, aangevuld met de predikant(en) en kerkelijk werker(s).

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 3 ouderlingen kerkrentmeesters en 2 gemeenteleden die tot kerkrentmeesters zijn benoemd. Zij hebben de boekhoudkundige administratie gedelegeerd aan de boekhouder. Zij allen verrichten hun werkzaamheden pro deo.

C.        Doelstelling en visie

Een gemeente met een duidelijk gezicht, die haar fundament en centrum heeft in het goede nieuws van Gods liefde voor mensen, zoals we die hebben leren kennen uit de Bijbel en met name in Jezus Christus als onze gekruisigde en Opgestane Verlosser en Heer van de kerk. Een gemeente die vrij en vrolijk uit dat wonder leeft en waarin vormen en regels dienstbaar zijn aan inhoud en doel.

In de kern gaat het in de gemeente om de volgende drie zaken:

de omgang met God
Voorop staat de relatie, de omgang met God als de noodzakelijke verbinding met de bron van het leven. Juist omdat dit contact niet vanzelfsprekend is, wordt er veel aandacht en zorg aan besteed. Daarbij kan niemand van ons het stellen zonder:

De gemeente als gemeenschap
In onze gemeenschap voert de liefde de boventoon en wordt die voelbaar, merkbaar en concreet gemaakt in onze onderlinge omgang en ons omzien naar elkaar. Er is ruimte voor verschillen in geloofsbeleving en samenwerking met christenen buiten de gemeente. Een ieder wordt aangemoedigd zijn van God gekregen gaven te ontdekken en in te zetten voor het geheel. Deze persoonlijke en gezamelijke beleving van Gods liefde voor mensen is voorwaarde voor onze voornaamste bestaansreden:

De dienst aan de medemens
We dienen onze medemens door Jezus Christus, de grote Heelmaker, met woord en daad bekend te maken. Dat betekent ook dat we op allerlei manieren zoveel mogelijk bijdragen aan recht en vrede en een menswaardig bestaan voor iedereen.

D.           Beleidsplan

Het beleidsplan van onze gemeente kunt u HIER downloaden.

E.        Beloningsbeleid 

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van onze gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Zie verder onder de punten G. en H.

Van veel activiteiten worden vooraankondigingen gedaan via de wekelijkse mededelingen via de beamer, het maandelijkse mededelingenblad en de website. Via de laatste twee wordt ook verslag gedaan van de activiteiten. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd in een gemeentevergadering voor de leden; daar wordt ook een overzicht gegeven van de financiën en doet de kascommissie verslag van bevindingen.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting is dit cijfermatig in beeld gebracht.
Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen over 2019 met toelichting daarop (begroting).

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten kunt u downloaden de begroting geeft een inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.