Diaconie

De diakenen zijn als dienaren van Christus gericht op het functioneren van de gemeente als dienende, christelijke gemeenschap. Zij helpen en dienen zelf in de gemeente, vooral in specifieke situaties wanneer de nood van mensen erom vraagt en wanneer mensen financieel geholpen moeten worden. Maar vooral stimuleren zij gemeenteleden tot dienend bezig zijn binnen en buiten de gemeente.

Doelstelling:
De diaconie wil aan hen die medeleven of hulp behoeven, de naastenliefde bewijzen door hen met raad en daad bij te staan. Dit niet alleen binnen de eigen gemeente maar ook aan anderen, zowel in de eigen omgeving als elders in de wereld. De diakenen zullen daartoe de gaven van de gemeente inzamelen, beheren en aanwenden. Ook willen de diakenen de gemeente deelgenoot maken van hun activiteiten om zo de betrokkenheid te vergroten.

Voorzitter: Hans Kort, It Soal 3, Bolsward – Email: kortbolsward@hotmail.com

Secretaris: Klaske Bilker- de Vries, De Ielreager 19, Bolsward – Telefoon: 0515-574641, Email: kbilker@ziggo.nl

Sociaal Diaken: Tsjeard Cuperus, Secr. Haitsmalaan 65, Bolsward – Telefoon: 0515-574840, Email: sociaaldiaken@gmail.com

Het banknummer van de diakonie is: NL36 ABNA 0215302567 t.n.v. Diak. Geref. Kerk Bolsward

Naam:
Diaconie PKN-gemeente “De Gasthuiskerk” (Gereformeerde Kerk)
RSIN nummer: 824120206

Gasthuissingel 33
8701 BL Bolsward
Tel. 0515 572824
Email: kbilker@ziggo.nl

Bestuur:
De diaconie heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het dagelijks bestuur van de diaconie. De diaconie wijst uit hun midden een voorzitter, secretaris, algemeen adjunct en een penningmeester aan.

De diaconie bestaat in zijn geheel uit vrijwilligers.

Beleidsplannen:
Voor het beleidsplan van de Gasthuiskerk met daarin een samenvatting van de diaconie:

Voor het gedetailleerde beleidsplan van de Gasthuiskerk:

Activiteiten:
De diaconie verzorgt onder meer de volgende activiteiten voor gemeenteleden en/of andere kerkelijk betrokkenen: Recreatie, Kerstbroodmaaltijd, Kerstbonnen, Kaartverzending naar instellingen en tehuizen, Kerkwebradio (als gemeentelid: dhr. L. Breeuwsma, tel 572598) en Autovervoer kerkdiensten/gemeenteavond (als gemeentelid: fam. Wijnja tel. 572369).

De diaconie heeft een sociaal diaken die in eerste instantie optreedt als contactpersoon voor hulpbehoefenden. Dhr. Cuperus kan worden bereikt middels de email: sociaaldiaken@gmail.com

In Bolsward wordt ZWO gezamenlijk ingevuld door beide protestantse kerken, te weten de Gasthuiskerk en de Martinigemeente. Mevr. C. Greydanus-Dijkstra is afgevaardigde namens de diaconie.

In Bolsward worden verschillende diaconale activiteiten opgezet vanuit het Diaconale Platform, een samenwerking van verschillende kerken in Bolsward. Mevr. J. Dijkstra-Reijenga en dhr. A. Spijksma zijn afgevaardigden namens de diaconie.

Jaarrekening en begroting:
Hier kunt u zowel de jaarrekening van de diaconie over 2018 raadplegen als de begroting over 2019.

ANBI

De Diaconie van de Gasthuiskerk te Bolsward is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan de Diaconie van de Gasthuiskerk onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kunt u, als donateur giften van de inkomsten – of vennootsschapsbelasting aftrekken. De verplichting is om beleidsplan en de financiele stukken te publiceren.