Gasthuiskerk Bolsward

Diaconie

De diakenen zijn als dienaren van Christus gericht op het functioneren van de gemeente als (dienende) christelijke gemeenschap. Zij helpen en dienen zelf in de gemeente, vooral in specifieke situaties wanneer de nood van mensen erom vraagt en wanneer mensen financieel geholpen moeten worden. Maar vooral stimuleren zij gemeenteleden tot dienend bezig zijn binnen en buiten de gemeente.

Voorzitter: Hans Kort, It Soal 3, 8701 LJ Bolsward (Email: kortbolsward@hotmail.com}

Secretariaat: Ivonne Klaske Bilker- de Vries, De Ielreager 19, Bolsward. Telefoon: 0515-574641 (Email: k.bilker@telfort.nl )

Sociaal Diaken:  Christine Greydanus, De Nes 5, 8701 LE Bolsward. Telefoon: 0515-858057

Het banknummer van de diakonie is: NL36 ABNA 0215.3025.67 t.n.v. Diak. Geref. Kerk Bolsward

Naam:
Diaconie PKN-gemeente “ De Gasthuiskerk”(Gereformeerde Kerk)
RSIN nummer: 824120206
Contact:
Gasthuissingel 33
8701 BL Bolsward
Tel. 0515 572824
Email: brouwer.i@telfort.nl

Bestuur:
De diakonie heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het dagelijks bestuur van de diaconie. De diaconie wijst uit hun midden een voorzitter, secretaris,alg. adjunct en een penningmeester aan.

Beleidsplannen:
Voor het beleidsplan van de diaconie KLIK HIER
Beloningsbeleid:
De diaconie bestaat in zijn geheel uit vrijwilligers.

Doelstelling:
De diaconie wil aan hen die medeleven of hulp behoeven, de naastenliefde bewijzen door hen met raad en daad bij te staan. Dit niet alleen binnen de eigen gemeente maar ook aan anderen, zowel in de eigen omgeving als elders in de wereld. De diakenen zullen daartoe de gaven van de gemeente inzamelen, beheren en aanwenden. Ook willen de diakenen de gemeente deelgenoot maken van hun activiteiten om zo de betrokkenheid te vergroten.

Activiteiten:
Diaken van dienst:
Gasthuiskerk(allen volgens rooster)
Martinikerk(allen volgens rooster)
Bloemkamp(allen volgens rooster)
Rouw- en trouwdiensten(afgevaardigde)
Overige activiteiten:
ZWO(afgevaardigde)
Kaartenacties
Kerstbroodmaaltijd
Kerstattenties tehuizen
Kerstpakketten(bonnen)
Kerktelefoon
Mensen in nood(sociaal diaken)
Diaconaal Platform Bolsward(afgevaardigde)
Bezoekwerk
Vakanties voor ouderen


Verkorte staat van baten en lasten 2015 KLIK HIER

Verkorte staat van baten en lasten 2016 KLIK HIER

Verkorte staat van baten en lasten 2017 KLIK HIER

Baten en Lasten – diaconie “Gasthuiskerk” 2016 [ ]278 Kb

ANBI

De Gasthuiskerk te Bolsward is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan de Gasthuiskerk onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten – of vennootsschapsbelasting aftrekken. De verplichting is om beleidsplan en financieen te publiceren. Lees hier verder…