Uitslag verkiezing gemeentevergadering 5 juli 2020

Op 5 juli heeft er, in twee sessies, een gemeentevergadering plaats gevonden voor de verkiezing van de kandidaat-predikant voor onze gemeente.

Deze kandidaat-predikant is in maart jl. door de beroepingscommissie voorgedragen aan de kerkenraad. De kerkenraad heeft het advies van de beroepingscommissie unaniem overgenomen. Waarna de gemeentevergadering, na enige vertraging door de coronacrisis, d.d. 5 juli kon worden gehouden.

Na een warm welkom aan alle gemeenteleden door Marretje Jongbloed, preses van de kerkenraad, werd het woord gegeven aan ds. Douwe Wijmenga, consulent in het beroepingsproces. Vervolgens aan Johannes Holwerda, voorzitter van de beroepingscommissie en tenslotte onze kandidaat-predikant ds. Alfons van Vliet uit Leeuwarden.

Na de voorstelronde van ds. Alfons van Vliet was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan hem, waar ruimschoots door de aanwezigen gebruik van werd gemaakt. Hierna werd er gestemd door de belijdende leden.

De uitslag van de verkiezing is als volgt:

Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 125

Aantal stemmen ‘voor’: 124

Aantal stemmen ‘tegen’: 0

Aantal stemmen ‘blanco’: 1

Aantal stemmen ‘ongeldig’: 0

De kerkenraad is verheugd en dankbaar met deze uitslag.

Bezwaren tegen de gevolgde beroepingsprocedure (niet tegen de persoon van de verkozen predikant) dienen binnen vijf dagen na bekendmaking te worden ingediend bij de kerkenraad.

Na deze termijn zal, mits er geen bezwaren zijn ingediend, het beroep worden uitgebracht door de kerkenraad.