Winterprogramma 2018-2019

Vorming en toerusting

Het overzicht voor vorming en toerusting in het najaar vindt u in een folder dat bij dit Perspectief gevoegd is. Er zijn ook nog genoeg exemplaren van in beide kerken. Rondom het thema ‘Een goed gesprek’ hebben we allerlei groepen en activiteiten gepland. We hopen dat er veel mensen meedoen. Op de startzondag zullen we ook velen van u vragen om zich op te geven voor de verschillende groepen/kringen. 

Ten behoeve van het gesprek hebben de predikanten Hans Ariesen en Jaap van der Windt gespreksboekjes gemaakt voor huisgroepen en voor openingen van vergaderingen. In het najaar hebben we er mee gewerkt en het boekje voor het voorjaar is nu ook uit.
Zie onder…

De voorbereidingscommissie:

Wiebren Minnema
Willemina Chr. Vroegindeweij
Johannes Holwerda
Rinske Jongstra-Couperus
ds. Jaap van der Windt
ds. J. Ariesen

Extra informatie:

Bijbelkring  “struikelteksten in de bijbel”.  

Heel veel in de bijbel mis heel berg rijpelijk, heel veel spreekt ons direct aan. maar er zijn ook Bijbelgedeelten waarvan we niets begrijpen of teksten ( vaak over oorlogen en slachtpartijen) die ons totaal onbegrijpelijk voor komen. Hoe kan dat nou in de bijbel staan? U kunt  zelf teksten of bijbelgedeelten waarmee u worstelt aandragen. Behalve een poging tot uitleg is er ook alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. We komen op de woensdagmorgen bij elkaar in het Convent van 9.30- 11.30 uur. U bent van harte welkom op : 26-09, 24- 10, 21- 11, 19-12, 23-01, 21-02, 21-03, 24-04.  Ook nieuwe belangstellinden begroeten wij graag in deze kring. 
Ds. Hans Ariesen

Bijbelkring  Jozua  
De dinsdagavond groep gaat  naar de morgen, ook op dinsdag  en wel op  18-09, 16-10, 13-11, 11-12, 15-01, 12-02, 12-03, 09-04  van 9.30- 11.30 in het Convent. We lezen het boek Jozua. Na vele jaren van zwerven door de woestijn trekt het volk Israël het beloofde land binnen.  We horen  van de strijd tegen en het samen leven met de volken die daar vanouds wonen.   Hoewel er veel bloed wordt vergoten  is Jozua voor de Joodse lezers een profetisch boek, waarin voortdurend de aansporing klinkt om God trouw te blijven en de Thora te doen.  Want anders…….   En helaas het bericht over strijd  tegen en samenwonen met  van toen  is tot op de dag van vandaag herkenbaar in Kanaän. Nieuwe deelnemers in deze groep zijn van harte welkom.  Een groei (ende ) groep zou heel mooi zijn. 
Tot ziens, ds. Hans Ariesen

Gesprekgroep Fûgelkrite
De naam van onze gespreksgroep komt voort uit zijn oorsprong. Al sinds 2005 is onze gespreksgroep actief en destijds opgestart door mensen woonachtig in wijk de Fûgelkrite. De groep kenmerkt zich door een open karakter. We ervaren veel vrijheid om veilig een gesprek aan te gaan. Alles in het brede spectrum van diverse geloofsbelevingen is bespreekbaar. De leden zijn afkomstig uit heel Bolsward, van zowel de Martinikerk als de Gasthuiskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen gemakkelijk aansluiten.
Seizoen 18-19 starten we op vrijdagavond 26 oktober met een avond over Taizé. Deze avond zal worden voorbereid door leden van onze groep. Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk. De ongeveer 100 broeders – katholiek en protestant – willen met hun leven eenheid onder christenen bevorderen. Jongeren uit heel Europa zijn welkom om een week met hen mee te leven. Daarbij ga je mee in hun ritme: elke dag drie keer een viering bijwonen en leven in eenvoud. Ook heb je elke dag een Bijbelstudie onder leiding van een broeder en neem je deel aan gespreksgroepen. Ieder jaar gaan duizenden jongeren uit heel Europa op deze uitnodiging in.
De tweede avond zal zijn op 30 november. Deze avond zal geleid worden door Ds. Wind. Ds. Wind is inmiddels emeritus predikant en heeft jarenlang gewerkt in de GGZ, zowel in Franeker als op de PAAZ in Sneek. Hij is een zeer boeiende verteller en heeft ook altijd columns geschreven in het Friesch Dagblad die later gebundeld zijn in een boek.
Op 30 november gaan we onder zijn leiding met elkaar in gesprek over vragen als: wat beleven we aan ons geloof en hoe belangrijk is dat? Bijvoorbeeld in crisissituaties. En: kunnen/durven we daar uiting aan te geven, praten we er over, en hoe dan?  Wat is onze houding tegenover anders-gelovigen, die daar over spreken? Denk bijvoorbeeld aan mensen die op straat van hun geloof getuigen, zoals evangelische groepen, Leger des Heils, Jehova’s Getuigen? Waar komt onze eventuele weerstand of juist bewondering vandaan? 
De data en invulling van de drie avonden in 2019 worden gepubliceerd in het tweede deel van het programma van V&T welke in december verschijnt. Deze avonden kunnen diverse invullingen krijgen. Te denken valt aan ethische kwesties, een filosofische avond of een onderwerp uit de actualiteit. Het geheel wordt gekoppeld aan geloofsbeleving, levensvragen en de bijbel als richtingwijzer.
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met: Wiebren Minnema, (0515) 581218, wjminnema@gmail.com. Gewoon langskomen is ook prima. De bijeenkomsten zijn op vrijdagavond om 19.45 uur in het Convent.

Gesprekken in de Bijbel
De eigen predikanten zullen 16 inleidingen verzorgen voor de huisgroepen en om vergaderingen te openen. Het zou fijn zijn als we zo als gezamenlijke gemeenten steeds bezig zijn met dezelfde teksten en er zo een gesprek op gang komt. Ook op zondag. 

Voorlopig opzet boekje:
1.         OT: Genesis 3: 8-13, Adam en Eva.  God en mens; 
2.         OT: Genesis 4 9-16, Kain.  Mens en medemens; 
3.         NT: Johannes 3, Nicodemus; 
4.         NT: Lucas 10: 25-37, De wetgeleerde. Vragen naar de bekende weg; 
5.         OT: Genesis 18: Abraham over Sodom; 
6.         NT: Johannes 8: 1 – 11, de zondares; 
7.         OT: 2 Samuël 11 en 12, David en Nathan, vermanen; 
8.         OT: 2 Koningen 20- 1-6, Hizkia. Bidden en werken; 
9.         OT: 1 Samuël 1: Hanna; 
10.     NT: Matteüs 15: 21- 22, De Kanaänitische.  Ja, maar… ; 
11.     OT: Jona 4, ergernissen; 
12.     NT: Johannes 4, De Samaritaanse vrouw; 
13.     NT: Lukas 23: 33 – 43, de moordenaar aan het kruis;
14.     NT: Johannes 21: 15-22, Petrus. Nieuwe kans; 
15.     OT: Jesaja 6: 1- 13, Jesaja. Durf jij? ;
16.     NT: Handelingen 10: 15-22, Petrus. Nou moet je eens goed luisteren. 

Op de startzondag hopen we veel mensen aan te spreken en uit te nodigen. Naar aanleiding van de opgaves worden de groepen gevormd en de leiders gevraagd. Hierover schrijven we dan weer meer op deze pagina.

Hieronder vindt u het materiaal dat we gebruiken:

  • Versie voor op mobiel/ipad (A5)
  • Versie om per keer te printen. (twee pagina’s per vel, gewoon op volgorde)
  • Printversie voor een boekje (Dus door elkaar, dubbelzijdig printen, nieten en vouwen.