ZWO

De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking is een commissie die bestaat uit leden van de Martinigemeente en de Gasthuiskerk van Bolsward.

De activiteiten van ZWO zijn vooral internationaal gericht; zo steunen we tot 2022 samen met andere Friese kerken projecten in Rwanda onder het motto Fryslân foar Rwanda. Het is één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts acht keer groter dan Friesland en bovendien even groen.

De commissie bestaat momenteel uit:
Voorzitter:   Berend Bilker
Secretaris:  Piertje Kruithof
Penningmeester: Jens Bootsma
Leden:         Anita Walinga, Christina Greijdanus, Tieteke ten Pas en Hendrik Bijma

Maar waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van duizend bergen.

De projecten binnen Fryslân foar Rwanda zijn:

– opvang en scholing voor weeskinderen

– landbouwprogramma zendingsdiaconessen

– meer jongeren in de kerk

Uitgebreidere informatie is te vinden op de site van Kerk in Actie, https://www.kerkinactie.nl/projecten/friesland-voor-rwanda

Naast de projecten in Rwanda steunen we ook andere internationale goede doelen. Als zich ergens in de wereld een natuurramp voordoet of als er plaatselijke activiteiten zijn die gericht zijn op doelen ver weg, kan men een beroep doen op de ZWO.

De ZWO commissie zamelt niet alleen geld in, maar werkt ook aan bewustwording binnen de eigen gemeente. Hierbij zoeken we aansluiting bij de activiteiten van Kerk in Actie.

Onze gelden proberen we binnen te krijgen via collectes tijdens kerkdiensten, de voor- en najaarscollecte en de fiets-/wandeltocht.

Een gift storten kan natuurlijk ook op:
rekeningnummer NL 18 ABNA 046 93 25 909 (ZWO commissie Martinigemeente) of
rekeningnummer NL 48 ABNA 043 30 79 282 (ZWO commissie Gasthuiskerk).

ZWO      “Spaardoosjes”-actie

40-dagentijd – Ik ben er voor jou

Ieder jaar worden er op de eerste zondag van de 40-dagentijd spaardoosjes uitgedeeld. Wij vragen dan aandacht voor 2 doelen waar iedereen tijdens deze 40 dagen voor kan sparen. Doordat er nu bijna alleen maar online kerkdiensten zijn, kunnen wij geen spaardoosjes uitdelen. Toch heeft de ZWO ook dit jaar 2 doelen uitgekozen in de hoop dat we hier een financiële bijdrage aan kunnen leveren. In plaats van het geld in de doosjes op te sparen, vragen wij u om uw gift over te maken op rekeningnummer NL 48 ABNA 0433 0792 82 t.n.v. ZWO commissie Gasthuiskerk Bolsward.

Het thema van de 40-dagentijd is dit jaar “Ik ben er voor jou”.

Centraal staan de zeven werken van barmhartigheid.

Op de website van Kerk in Actie staat hierover een mooi filmpje. Via de volgende link kunt u het filmpje bekijken  https://vimeo.com/475893836 Werkt dit niet, kijk dan op http://kerkinactie.nl/40dagentijd  

De volgende twee doelen hebben we gekozen:

MOLDAVIË 

KERK HELPT KWETSBARE MENSEN (De zieken bezoeken)

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren.

Kerk in Actie ondersteunt kerken in Moldavië die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

DE ZIEKEN BEZOEKEN IN MOLDAVIË

Jezus roept ons op om de zieken te bezoeken. In Nederland is de zorg voor zieken goed geregeld en heeft de kerk vooral een pastorale taak. Maar hoe is dat in landen waar nauwelijks of slechte gezondheidszorg is? In Moldavië verbinden kerken jongeren en ouderen met elkaar. De jongeren bezoeken de zieke ouderen die op hun beurt de jongeren tot steun zijn. Het onderlinge contact is voor beiden van grote waarde.

ZUID-AFRIKA

EEN TOEKOMST VOOR KANSARME KINDEREN 

Veel jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. Velen van hen maken hun school niet af en worden werkloos. Wat is het dan mooi als er mensen zijn die zeggen: Ik ben er voor jou.

Kerk in Actie steunt een organisatie die kansarme kinderen helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Zo maken ze kans op een beter leven.

IK BEN ER VOOR JOU IN ZUID-AFRIKA

Jezus deed ons de werken van barmhartigheid voor. Met Pasen vieren we zijn ultieme daad van barmhartigheid: Hij gaf zijn leven en stond op uit de dood. Hij zegt: Ik ben er voor jou. Hetzelfde zegt de organisatie die in Zuid-Afrika kansarme kinderen helpt. Het inspireert ons om er ook voor anderen te zijn, persoonlijk of als gemeente. Samen zijn we de kerk in actie: in Zuid-Afrika, in Nederland, overal.

ZWO-diensten

2x per jaar is er een ZWO-dienst.
Deze diensten worden door de ZWO-commissie mee voorbereid.
Tijdens een ZWO-dienst zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij een project waar de ZWO zich voor inzet om zo de gemeente bij de projecten te betrekken.
– In het voorjaar is deze dienst op de eerste zondag in februari
– In het najaar is deze dienst op de eerste zondag in november

Inzamelingsacties – Wat en voor wie?
Naast collectes coördineert de ZWO ook inzamelingsacties.

Kerk in Actie organiseert in samenwerking met de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) al jaren een inzamelingsactie van postzegels, geboorte- en ansichtkaarten. De opbrengst door verkoop van deze materialen is voor 20% voor de GZB en 80% voor Kerk in Actie.

Geschikte kaarten:
– ansichtkaarten: voorkant een afbeelding en achterop ruimte voor adres
– geboortekaartjes: alle soorten geboortekaartjes
– Anton Pieck, Voor het kind en Stichting kinderpostzegels kaarten: alle soorten en maten kaarten zijn welkom, dus ook de dubbele.
– zelfgemaakte kaarten: deze kaarten worden verkocht als materiaal voor weer nieuwe zelfgemaakte kaarten.

Postzegels: geen postzegels van ansichtkaarten afhalen. Kaart plus postzegel levert meer op dan beide apart.

Naast deze gezamenlijke inzamelingsactie, kunnen er ook oude mobieltjes, lege cartridges en toners, oud Nederlands en buitenlands geld ingeleverd worden.

De ZWO zorgt er voor dat de ingezamelde artikelen bij Kerk in Actie terecht komen.

Landelijk levert dit per jaar een bedrag van ca. € 40.000,00 op. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.

In beide kerken staan dozen waar u dit kunt inleveren.

Hier doet u het voor

Vrouwen in Papoea
Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.

Een thuis voor Rwandese weeskinderen
Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Er zijn inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er zo’n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen. In 1994 werd het merendeel van de kinderen wees door de oorlog. Inmiddels zijn de meesten wees geworden door aids. Aidsvoorlichting is dan ook een belangrijke taak van de stichting. De opbrengst gaat naar deze en soortgelijke projecten.

Verkoop pakketten voor de Wereldwinkel   
Elk jaar na de dankdagdienst verkopen we in de kerk bij de uitgang pakketten die zijn samengesteld door de Wereldwinkel. De pakketten bevatten producten die op een eerlijke manier (Fair Trade) zijn

geproduceerd en/of verbouwd. De opbrengst is bestemd voor de Wereldwinkel.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in de werkzaamheden van de ZWO, neem gerust contact met ons op.
Wij zijn te bereiken via het emailadres: ZWOBolsward@hotmail.nl