ANBI Diaconie

A.        Algemene gegevens

Naam ANBI:  Diaconie van de PKN gemeente “De Gasthuiskerk” (Gereformeerde Kerk Bolsward)
Telefoonnummer (facultatief):  0515-572824 
RSIN/Fiscaal nummer:  824120206
KvK-nummer:76342549
Website adres:  www.gasthuiskerk-bolsward.nl 
E-mail:  scriba@gasthuiskerk-bolsward.nl 
Adres:  Gasthuissingel 33  
Postcode:  8701 BL  
Plaats:  Bolsward 
Postadres:  Gasthuissingel 33  
Postcode:  8701 BL 
Plaats:  Bolsward   

De Protestantse gemeente de Gasthuiskerk te Bolsward is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de PKN gemeente “De Gasthuiskerk” (Gereformeerde Kerk Bolsward)

B.        Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad.25leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt10leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C.        Doelstelling en visie

Een gemeente met een duidelijk gezicht, die haar fundament en centrum heeft in het goede nieuws van Gods liefde voor mensen, zoals we die hebben leren kennen uit de Bijbel en met name in Jezus Christus als onze gekruisigde en Opgestane Verlosser en Heer van de kerk. Een gemeente die vrij en vrolijk uit dat wonder leeft en waarin vormen en regels dienstbaar zijn aan inhoud en doel.

In de kern gaat het in de gemeente om de volgende drie zaken:

De omgang met God
Voorop staat de relatie, de omgang met God als de noodzakelijke verbinding met de bron van het leven. Juist omdat dit contact niet vanzelfsprekend is, wordt er veel aandacht en zorg aan besteed. Daarbij kan niemand van ons het stellen zonder: 

De gemeente als gemeenschap
In onze gemeenschap voert de liefde de boventoon en wordt die voelbaar, merkbaar en concreet gemaakt in onze onderlinge omgang en ons omzien naar elkaar. Er is ruimte voor verschillen in geloofsbeleving en samenwerking met christenen buiten de gemeente. Eenieder wordt aangemoedigd zijn van God gekregen gaven te ontdekken en in te zetten voor het geheel. Deze persoonlijke en gezamenlijke beleving van Gods liefde voor mensen is voorwaarde voor onze voornaamste bestaansreden: 

De dienst aan de medemens 
We dienen onze medemens door Jezus Christus, de grote Heelmaker, met woord en daad bekend te maken. Dat betekent ook dat we op allerlei manieren zoveel mogelijk bijdragen aan recht en vrede en een menswaardig bestaan voor iedereen. 

D.           Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 
 Op de website www.gasthuiskerk-bolsward.nl vindt u het beleidsplan 2019-2023 van onze gemeente. 

E.        Beloningsbeleid 

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.  

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten kunt u downloaden de begroting geeft een inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Toelichting 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. 

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.