Diaconie

De diakenen zijn als dienaren van Christus gericht op het functioneren van de gemeente als dienende, christelijke gemeenschap. Zij helpen en dienen zelf in de gemeente, vooral in specifieke situaties wanneer de nood van mensen erom vraagt en wanneer mensen financieel geholpen moeten worden. Maar vooral stimuleren zij gemeenteleden tot dienend bezig zijn binnen en buiten de gemeente.

Doelstelling:
De diaconie wil aan hen die medeleven of hulp behoeven, de naastenliefde bewijzen door hen met raad en daad bij te staan. Dit niet alleen binnen de eigen gemeente maar ook aan anderen, zowel in de eigen omgeving als elders in de wereld. De diakenen zullen daartoe de gaven van de gemeente inzamelen, beheren en aanwenden. Ook willen de diakenen de gemeente deelgenoot maken van hun activiteiten om zo de betrokkenheid te vergroten.

Voorzitter: Jeen Postma, De Gear 5, Bolsward – Email: postmajeen@gmail.com

Secretaris: Foekje Walinga, Friezenburg 110, Bolsward, Email: diaconie@gasthuiskerk-bolsward.nl

Sociaal Diaken: Hendrik Bijma, Catrijn Epessingel 20, Bolsward, Email: sociaaldiaken@gmail.com

Het banknummer van de diaconie is: NL36 ABNA 0215302567 t.n.v. Diak. Geref. Kerk Bolsward

Naam:
Diaconie PKN-gemeente “De Gasthuiskerk” (Gereformeerde Kerk)
RSIN nummer: 824120206

Gasthuissingel 33
8701 BL Bolsward
Tel. 0515 572824
Email: diaconie@gasthuiskerk-bolsward.nl

Bestuur:
Het college van diakenen is het dagelijks bestuur van de diaconie. De diaconie wijst uit hun midden een voorzitter, secretaris, algemeen adjunct en een penningmeester aan.

De diaconie bestaat in zijn geheel uit vrijwilligers. Leden van de diaconie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De diaconie van de Gasthuiskerk bezit rechtspersoonlijkheid. Zij is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Gasthuiskerk te Bolsward.

Beleidsplannen:
Voor het beleidsplan van de Gasthuiskerk met daarin een samenvatting van de diaconie:

Voor het gedetailleerde beleidsplan van de Gasthuiskerk:

Activiteiten:
De diaconie verzorgt onder meer de volgende activiteiten voor gemeenteleden en/of andere kerkelijk betrokkenen: Recreatie, Kerstbroodmaaltijd, Kerstbonnen, Kaartverzending naar instellingen en tehuizen, Kerkradio en Autovervoer kerkdiensten/gemeenteavond (als gemeentelid: fam. Wijnja tel. 572369).

De diaconie heeft een sociaal diaken die in eerste instantie optreedt als contactpersoon voor hulpbehoevenden. Dhr. Bijma kan worden bereikt middels de email: sociaaldiaken@gmail.com

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen telt 10 leden (9 diakenen en een diaconaal rentmeester) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Zowel de kerkenraad als het College hebben, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal College voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 6-9).

In Bolsward wordt ZWO gezamenlijk ingevuld door beide protestantse kerken, te weten de Gasthuiskerk en de Martinigemeente. Dhr. Bijma is afgevaardigde namens de diaconie.

In Bolsward worden verschillende diaconale activiteiten opgezet vanuit het Diaconale Platform, een samenwerking van verschillende kerken in Bolsward. Tineke Garcia Faria-van der Veen is afgevaardigde namens de diaconie.

Jaarrekening en begroting:
Hier kunt u zowel de jaarrekening van de diaconie over 2023 raadplegen .

ANBI

De Diaconie van de Gasthuiskerk te Bolsward is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan de Diaconie van de Gasthuiskerk onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kunt u, als donateur giften van de inkomsten – of vennootsschapsbelasting aftrekken. De verplichting is om beleidsplan en de financiële stukken te publiceren. 

ANBI Diaconie